คุยกับ ผอ.

     วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

    ผู้อำนวยการโรงเรียน

  
      นายบัณฑิต  พัดเย็น

COMPONENTS

  ทำเนียบบุคลากร

  ระเบียบการ

  การจัดการเรียนรู้

  ห้องเรียนพิเศษ

  Garden School

  The Important Life

  ธนาคารแห่งคุณธรรม

  ซื้อได้ขายเป็น

 หาความรู้ในโลกกว้าง

 การจัดการเรียนร่วม

  ห้องเรียน ICT

  คณิตศาสตร์ เป็นอังกฤษ

  ห้องปฏิบัติการ

    DOWNLOADs

  ขอใบรับรอง

  อแก้ไขหลักฐาน

  ขอย้ายนักเรียน

  แบบบันทึกข้อความ

     WEBBOARD
 

     Link น่าสนใจ


 


ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ
การเรียนการสอนแบบ e-learning LMS
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA

E-BOOK
ห้องเรียนทันข่าว
นวัตกรรมทางการศึกษา

การเรียนการสอนด้วย ICT
ภาษาไทย ภาษาทอง
สารานุกรมสำหรับเยาวชน

สาระจาก สหวิชา.com

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
45
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ทัศนศิลป์
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
\

ราชวินิตวันนี้

 ทุนพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นความสำคัญเรื่องการศึกษาของเยาวชน ว่าเด็กเหล่านั้นจะถือกำเนิดมาจากชนชั้นใด พระองค์ทรงพระราชปรารภที่จะจัดตั้ง โรงเรียนราชอุปถัมภ์ให้ เป็นที่เรียนของลูกข้าราชการ สำนักพระราชวังบนที่ดินบริเวณ วังสวนกุหลาบเดิม จำนวน 6 ไร่เศษ ขณะนั้น พณฯ ม.ล. ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทราบพระราชประสงค์ จึงรับสนองพระบรมราชโองการ จัดตั้งโรงเรียนขั้น สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พระราชทานนามให้ว่า "ราชวินิต" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2511 ในการเสด็จครั้งนี้ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ดอกผลเป็น "ทุนพะราชทาน"  อ่านต่อ
 

งานราชวินิตร่วมใจ เป็นงานที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2517 ความเป็นมา ก่อนการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนราชวินิต ได้มีคณะบุคคล ผู้ปกครอง ครู
             นักสังคมสงเคราะห์ของกรมสามัญศึกษา เจ้าหน้าที่กองอนามัยโรงเรียน และคณะครู ได้ร่วมมือกันประชุมผู้ปกครองนักเรียน เลือกผู้ปกครองนักเรียนและครูขึ้น เพื่อจัดตั้งเป็น "คณะกรรมการสวัสดิการ และการศึกษาโรงเรียนราชวินิต" ในปีพ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ ช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการ และการศึกษาตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ คณะกรรมการชุดนี้ได้ดำเนินการมา 2 สมัย และสมัยละ 2 ปี รวม 4 ปี     
อ่านต่อ

 

Garden School แนวคิดหลักของการจัด Garden School มาจากเด็ก เป็นสำคัญ จึงได้พยายามจัดทำบริเวณโรงเรียน ทุกจุดให้ ร่มรื่น สวยงาม สะอาด ปลอดภัย เพื่อนักเรียนจะได้เห็นภาพที่ดีและมีความรักต้นไม้ นอกจากนั้นยังต้องการแก้ ปัญหาของประเทศไทย เรื่องภัยธรรมชาติที่เป็นอยู่ใน ขณะนี้ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง โดยกำหนดวิสัยทัศน์ให้นักเรียนพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทรัพยากร ธรรมชาติ
แนวทางการดำเนินงาน
          เนื่องจากบริเวณโรงเรียนกว้าง ดูแลไม่ทั่วถึง และต้องการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนรู้สึกว่า ต้นไม้มีความสำคัญ จึงได้แบ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลพื้นที่แก่ประธานสายชั้น ครู นักเรียน นักการภารโรง และคนสวน
 อ่านต่อ
 

The Important Life  "เข้ามาในโรงเรียนราชวินิตแล้ว เหมือนไม่ได้อยู่ในโรงเรียน เหมือนเข้ามาในสวนสนุก" นี่เป็นคำกล่าวที่คุณหญิงดร. กษมา วรวรรณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการ คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และมีโอกาสมาเยี่ยมชมการเรียนการสอน ในโรงเรียนราชวินิต เห็นกิจกรรมที๋โรงเรียนจัดขึ้น ทั้งในเวลาและนอกเวลา ซึ่งหมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมศักยภาพ เด็กเรียนอย่างมีความสุข ร่าเริง มีแววตาสดใส ไม่เครียด ราวกับว่ากำลังอยู่ในสวนสนุ
         โรงเรียนราชวินิตให้ความสำคัญแก่เด็กเป็นอันดับแรก คือการปรับหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นการเรียนที่ไม่รู้ตัว คือ ง่าย ตรงกับความต้องการและความสนใจของนักเรียน
 อ่านต่อ

ข่าวราชวินิต

          วันที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 10.50 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังห้องประชุม โรงเรียนราชวินิต ทรงเป็นประธานงาน "ราชวินิตร่วมใจ 57" ในการนี้ ได้ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย และประทานเข็มเกียรติคุณแก่ครู เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีวันลาในรอบ 3 ปี ครูและเจ้าหน้าที่ดีเด่น และนักเรียนดีเด่น ผู้ช่วยเหลืองานสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น และผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน งานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 38 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน และศิษย์เก่า ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา หารายได้สนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตน......          อ่านต่อ

ชมภาพทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

 

ประกาศโรงเรียนราชวินิต ผลการคัดเลือกนักเรียน 1/58

ประกาศโรงเรียนราชวินิต เรื่อง ผลการทดสอบความพร้อม คัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ห้องเรียนพิเศษ)......      อ่านต่อ

 

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.1/2558

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนราชิวินต จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนประเภท ห้องเรียนพิเศษ บรรยากาศจะเป็นอย่างไร เราไปติดตามดูภาพเพิ่มเติมได้เลยครับ....      อ่านต่อ

 

ผู้บริหารการศึกษาจากประเทศบังกลาเทศศึกษาดูงาน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้บริหารการศึกษาจากประเทศบังกลาเทศ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนราชวินิต โดยมีนายบัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต และคณะให้กาารต้อนรับ.....     อ่านต่อ

 

ผู้บริการระดับสูง ศธ. ตรวจเยียมสนามสอบ O-net

วันที่ 31 มกราคม 2558 ศูนย์ประสานการสอบที่ ๑ โรงเรียนราชวินิต สพป.กทม. นำโดย นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. นายบัณฑิต พัดเย็น ผอ.ร.ร.ราชวินิต ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET จากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ     อ่านต่อ

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมงานเสวนาการปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

29 ม.ค. 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง เข้าร่วมงานเสวนาปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร      อ่านต่อ

 

รู้จักกับผู้อำนวยการคนใหม่

ชื่อ  นายบัณฑิต พัดเย็น               
อายุ   57   ปี    อายุราชการ 38 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
     1. วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา จากสถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูนครปฐม
     2. วุฒิปริญญาตรี 
          - ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ภูมิศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
          - ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
     อ่านต่อ

 

ประกาศ : โรงเรียนราชวินิต เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558(ห้องเรียนพิเศษ)

 


ติดตามข่าวสาร Update ของโรงเรียนได้ที่ Fanpage เลยครับ

 
     

  

about

โรงเรียนราชวินิต เลขที่ 291/1 ถนนราชสีมา ดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2281-2156 แฟกซ์ 0-2282-9828                 
info@rachawinit.ac.th