โรงเรียนของเรา
โรงเรียนราชวินิต ที่ตั้ง 291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2812156 แฟกซ์. 02-2829828
Website http://www.rachawinit.ac.th/
เปิดสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ขยายโอกาส) เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 86.66 ตารางวา
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนราชวินิตถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คำว่า "ราชวินิต" เป็นนามพระราชทาน หมายความว่า สถานที่อบรมสั่งสอนกุลบุตร กุลธิดาให้เป็นคนดีแห่งพระบารมีปกเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารภที่จะจัดตั้งโรงเรียนราชอุปถัมภ์ ณ บริเวณสวนเพาะชำวังสวนกุหลาบ จำนวน 6 ไร่ ทรงให้สำนักพระราชวังจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ระดับประถมศึกษา รับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานข้าราชการสำนักพระราชวัง โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ขอครูจากกระทรวงศึกษาธิการช่วยทำการสอน ใช้งบประมาณจากสวัสดิการของกองมหาดเล็ก สำนักพระราชวังจำนวน 100,000 บาท สร้างอาคารเรียน เมื่อ ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทราบพระราชประสงค์จึงรับสนองพระบรมราชโองการจัดตั้งโรงเรียนราชวินิต เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2509 เปิดสอนชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 รับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานข้าราชการสำนักพระราชวังและของบุคคลทั่วไป โดยมีคุณหญิงพวงรัตนวิเวกานนท์ เป็นผู้บริหารคนแรก ใช้งบประมาณสี่ล้านแปดแสนบาท สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้น 2 หลัง มีห้องประชุมภายในอาคารเรียน มีโรงฝึกงานชายหญิงรวม 2 ห้อง ห้องเรียนมี 49 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียนประจำชั้น ห้องประจำวิชา ห้องสมุด และห้องขนาดเล็ก สำหรับเป็นห้องพักครู ห้องพยาบาล ธุรการและห้องพัสดุ และโสตทัศนศึกษาอีก 9 ห้อง
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนราชวินิต พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ดอกผลเป็นทุนพระราชทานแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี เรียบร้อย และในโอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า "การศึกษาของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประถมศึกษาถือว่าอยู่ในชั้นสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กทุกคน ด้วยเหตุนี้จึงมีพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้น เพื่อให้ได้มีโอกาสเล่าเรียนตามหลักสูตรที่วางไว้ แต่ทั้งนี้ย่อมต้องอาศัยความรู้ความสามารถของครูที่เอาใจใส่พยายามอบรมบ่มนิสัยให้เด็กมีความรู้ มีศีลธรรม เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปภายหน้าด้วย"
เหตุการณ์สำคัญ
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2515
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน มาทรงประกอบพิธี เปิดอาคารเรียนหลังที่ 3 และพระราชทานทุนแก่นักเรียนที่เรียนดี
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2527
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงประกอบพิธี เปิดอาคารเรียนหลังที่ 4
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2531
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาทรง เปิดอาคารเรียนหลังที่ 5, 6 และสระว่ายน้ำ
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2534
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาทรงเปิดอาคารเรียนหลังที่ 9
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2536
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(2509 - 2535) คุณหญิงพวงรัตนวิเวกานนท์
(2535 - 2546) นายชัยยุทธ บุณย์สวัสดิ์
(2546 - 2549) นางเพ็ญพรรณ ยูวะเวส
(2549 - 2557) นางแสงระวี วาจาวุทธ
(2557 - 2560) นายบัณฑิต พัดเย็น
(2561 - ปัจจุบัน) นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร
ปรัชญาประจำโรงเรียน
เด็กเป็นสำคัญ สร้างสรรค์ความดี สู่วิถีความเป็นเลิศ
ปณิธาน
สร้างสรรค์ศักยภาพผู้เรียน มีครูเก่ง เน้นคุณภาพได้มาตรฐานชาติสู่สากล
สีประจำโรงเรียน
สีขาว สีกรมท่า
ตราประจำโรงเรียน
ตรามหาพิชัยมงกุฎ
วิสัยทัศน์
โรงเรียนราชวินิต จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปสู่ความเป็นพลโลก
อัตลักษณ์
เป็นคนดีในพระบารมีปกเกล้าฯ