ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน
นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
วิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
บริหารการศึกษา
นายเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งรองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
กศ.ม.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
นางจุตินภา เผ่าอินจันทร์
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งรองฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ประธานสายชั้น ป.1
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
นางเจนจิรา ประเสริฐสุข
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งรองฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
นางปิยะนันท์ เนียมสร้อย
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งรองฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ประธานสายชั้น ป.3
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
นาฏศิลป์
นางลออ จิตดวงเปรม
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายธุรการโรงเรียน
ประธานสายชั้น ป.5
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การสอนสังคมศึกษา
นางสมหมาย เชาว์นะรัง
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้น ป.2
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
นางกัลยา หนูจ่าย
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้น ป.4
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
กศ.ม.
วิชาเอก
การศึกษาพิเศษ
นายทวี เนื่องอาชา
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
นายมานพ เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นมัธยมศึกษา
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา