ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน
นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
วิทยฐานะ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
การศึกษา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิชาเอก
บริหารการศึกษา
นางนันท์นภัส ศรีประเทศ
ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงบประมาณ
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
ว่าที่ ร.ต. สุพจน์ สุวินัย
ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
พลศึกษา