ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน
นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
วิทยฐานะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิชาเอก
บริหารการศึกษา
นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต
วิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
บริหารการศึกษา
นางละอองศรี สุวินัย
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, ่หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นายทวี เนื่องอาชา
ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
นางนันท์นภัส ศรีประเทศ
ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงบประมาณ
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
ว่าที่ ร.ต. สุพจน์ สุวินัย
ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
พลศึกษา