ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายนาวิน ทองสะอาด
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายสิทธิพงษ์ สัมฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู หัวหน้าฝ่ายวัดและประเมินผล
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.
วิชาเอก
ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
วิชาที่สอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวภาวินี ใหม่นทีกุล
ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายธนพล เกษมสุนทรวัชระ
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบัญชีโรงเรียน , ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายพิศุทธิ์ศักดิ์ กุลสาร
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
วิชาเอก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิชาที่สอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายภาณุวัฒน์ พันธุ์สระคู
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
นายสถาพร พันธุ์รัตน์
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูที่ปรึกษา ม.2/2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
วิชาเอก
การบริหารการจัดการทั่วไป
วิชาที่สอน
คอมพิวเตอร์