ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายนาวิน ทองสะอาด
ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายสิทธิพงษ์ สัมฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู หัวหน้าฝ่ายวัดและประเมินผล
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.
วิชาเอก
ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
วิชาที่สอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวบวรรัตน์ เหมือนเหนือทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
วิชาที่สอน
การงานอาชีพ
นางปณิดา วรรณบุตร
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษา ม.5/2
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
เทคโนโลยีการศึกษา
วิชาที่สอน
คอมพิวเตอร์
นางสาวภาวินี ใหม่นทีกุล
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายธนพล เกษมสุนทรวัชระ
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบัญชีโรงเรียน , ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวอารดา รัตนนภาลัย
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
วิชาเอก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิชาที่สอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายพิศุทธิ์ศักดิ์ กุลสาร
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุโรงเรียน
ครูพิเศษสายชั้น ป.2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
วิชาเอก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิชาที่สอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวพรธิภา เกื้อกุดลิง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.5/6
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ พันธุ์สระคู
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
Page  12