ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายสิทธิพงษ์ สัมฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
การงานอาชีพฯ
วิชาที่สอน
การงานอาชีพฯ
นายพิศุทธิ์ศักดิ์ กุลสาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
วิชาเอก
คอมพิวเตอร์
วิชาที่สอน
คอมพิวเตอร์
นายธนพล เกษมสุนทรวัชระ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
วิทยาการคำนวณ
นางสาวภาวิณี ใหม่นทีกุล
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
วิชาที่สอน
คอมพิวเตอร์
นายนาวิน ทองสะอาด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
คอมพิวเตอร์
นางเรณู อุกฤษโชค
ตำแหน่ง ครู
ครูผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยฐานะ
ข้าราชการบำนาญ
วิชาเอก
การงานอาชีพ
วิชาที่สอน
การงานอาชีพฯ
นางสาวศันสนีย์ เติมศักดิ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1
วิชาเอก
คอมพิวเตอร์
วิชาที่สอน
คอมพิวเตอร์
นายภานุวัฒน์ พันธุ์สระคู
ตำแหน่ง ครู
วิชาเอก
การงานอาชีพ
วิชาที่สอน
การงานอาชีพฯ
นายสถาพร พันธุ์รัตน์
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2
วิชาเอก
คอมพิวเตอร์
วิชาที่สอน
คอมพิวเตอร์