ทำเนียบผู้บริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายวิชัย ฤกคะมาตย์
ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
กศ.ม.
วิชาเอก
พลศึกษา
วิชาที่สอน
พลศึกษา