ทำเนียบผู้บริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสมกุลวีร์ นุกันหา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายวสันต์ จำปาพันธ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา ฯ