ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสนับสนุนการสอน
นายโฆษพันธุ์ ติบรรณ์
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
นายภาณุวัฒน์ พันธุ์สระคู
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
นายศักรินทร์ อั๋นประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
นายคฑาวุธ ทองแม้น
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
การศึกษา
ปริญญาตรี
นายกมล นิ่มสอาด
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ /ช่างสี ๔
การศึกษา
ประถมศึกษา
นายอภิชาติ เฉลย
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ /ช่างสี ๔
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
สังคมศึกษา
นางสาวบัวไข สุระพันธ์
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ /ช่างสี ๔
การศึกษา
ประถมศึกษา
นางสาธิตา ธูปแจ้ง
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ /พัสดุ ๓
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
รป.บ.
วิชาเอก
การบริหารัฐกิจ
นางสาวนัตยา โสดก
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/ธุรการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
บช.บ
วิชาเอก
บัญชี
นางสุกัญญา สุวรรณโกเศศ
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/ธุรการ
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วุฒิการศึกษา
ปวช.
วิชาเอก
เลขานุการ
Page  123