ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสนับสนุนการสอน
นายคทาวุธ ทองแม้น
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มงานโสตทัศนศึกษา
นายกมล นิ่มสอาด
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ /ช่างสี ๔
การศึกษา
ประถมศึกษา
นายอภิชาติ เฉลย
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ /ช่างสี ๔
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
สังคมศึกษา
นางสาธิตา ธูปแจ้ง
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ /พัสดุ ๓
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
รป.บ.
วิชาเอก
การบริหารัฐกิจ
นางสาวนัตยา โสดก
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/ธุรการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
บช.บ
วิชาเอก
บัญชี
นางสุกัญญา สุวรรณโกเศศ
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/ธุรการ
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วุฒิการศึกษา
ปวช.
วิชาเอก
เลขานุการ
นางวัฒนา ผลกล่ำ
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/ธุรการ
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วุฒิการศึกษา
ปวส.
วิชาเอก
การตลาด
นางสาวมาลาพรรณ เพชรอยู่
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/ธุรการ
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษา
ม.6
วิชาเอก
ศิลป-ภาษา
นางทองฮง นิ่มสอาด
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/โรเนียว
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.6
นางสาวขนิษฐา พงษ์พนัส
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/พี่เลี้ยง
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วุฒิการศึกษา
ปวช.
วิชาเอก
การตลาด
Page  12