ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มการศึกษาพิเศษ
นางสาวอัญชลี สุกใส
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การศึกษาพิเศษ
วิชาที่สอน
การศึกษาพิเศษ
นางอรอุษา ภักดีพงษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี