ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มการศึกษาพิเศษ
นางสาวอัญชลี สุกใส
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การศึกษาพิเศษ
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา
นางสาวณิชา เทียนลำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
นางอรอุษา ภักดีพงษ์
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
นางสาวสุกัญญา ซาซิโย
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.5/2
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ