ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มการศึกษาพิเศษ
นางสาวอัญชลี สุกใส
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การศึกษาพิเศษ
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา
นางสาวณิชา เทียนลำ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
การศึกษา
ปริญญาตรี
นางอรอุษา ภักดีพงษ์
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี