ทำเนียบผู้บริหาร
ประธานสายชั้น
นายเมธี สุระชัย
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางจุตินภา เผ่าอินจันทร์
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุนันทา จันทร์ชูกลิ่น
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวรัชนีวรรณ ศิลาโล้
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวอัญชลี ศรีจุลฮาด
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางจิตรลดา เพ็ชรแก้ว
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นายมานพ เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
สังคมศึกษาฯ
วิชาที่สอน
สังคมศึกษาฯ