ทำเนียบผู้บริหาร
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางจุตินภา เผ่าอินจันทร์
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางวิเวียน คชฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวณัฐรดา จันทรา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวณิศา สายมณี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางปิติพร หาญกร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
นิเทศการศึกษา
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางทัศนีย์ วงษ์ท่าเรือ
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูประจำชั้น ป.1/5
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
เคมี
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวณิชา เทียนลำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สังคมศึกษา ฯ
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา ฯ
นางเจนจิรา ประเสริฐสุข
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
หลักสูตรและการสอน
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางเขมิกา เจริญรุ่งกิจวัฒน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
เคมี
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวลลิตา สาสนทาญาติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
Page  12