ทำเนียบผู้บริหาร
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาวสุนันทา จันทร์ชูกลิ่น
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางฝนจิตา กาฬดิษย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
คม.
วิชาเอก
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวรุจิรา สายสุข
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
หลักสูตรและการสอน
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางนันท์นภัส ศรีประเทศ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ประวัติศาสตร์
นางสาวเมทินี แซ่ตัง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์-เคมี
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวฤทัยรัตน์ เวียงจันดา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวลลิตา เพชรจอม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.
วิชาเอก
นาฎศิลป์
วิชาที่สอน
นาฎศิลป์
นางสาวอัญชลี สุกใส
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การศึกษาพิเศษ
วิชาที่สอน
การศึกษาพิเศษ
นางณัฐินี ภูคงน้ำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นายวีรยุทธ ยืนยาว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ
วิชาเอก
พลศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
Page  123