ทำเนียบผู้บริหาร
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวศุจีภรณ์ แก้วเทพ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ประถมศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวอัญชลี ศรีจุลฮาด
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวพัชรินทร์ พุทธา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางศิริรัตน์ สุขสบาย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวทัศนีย์ เอกมาตย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางศิริเพ็ญ ได้พร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางพรนภา อนันตสุรกาจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวนารีนาถ โพธิ์เอม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นายนิรันดร์ ฤดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
วท.บ.
วิชาเอก
นันทนาการ
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวยศกลพัฒนญ์ วรัชนันท์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
Page  12