ทำเนียบผู้บริหาร
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางกัญญา สถาพรวจนา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางชัยญารัตน์ เต้นปักษี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวกาญจนา นมัสโก
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางจิตรลดา เพ็ชรแก้ว
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางบวรรัตน์ เหมือนเนื้อทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สุขศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา, IS
นางสาวศรุตยา โสคำภา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สุขศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวศิริพันธ์ สาระรัตน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
อังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวกานต์สุดา แก้วมีสี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวสุกัญญา ชาซิโย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
จิตวิทยา
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
ว่าที่ร้อยตรีเทพประทาน ช่างสาน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
ศิลปะ
วิชาที่สอน
ดนตรีสากล
Page  12