ทำเนียบผู้บริหาร
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายเมธี สุระชัย
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นายวุฒิพงศ์ สุสินธุ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางอรอนงค์ ชาญรอบ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวกมลวรรณ ฝั้นจะขา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
ศาสตร์พระราชา
นางสาวเสาวมล จันแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางกาญจนาพร สังขรัตน์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
ประวัติศาสตร์
นายวิชัย ฤกคะมาตย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สุขศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายปณิธาน นิลวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
ศิลปะ
วิชาที่สอน
ดนตรีไทย
นางสาวศิวพร พุกพิลา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวสุกัญญา ดอนเสนา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาเอก
อังกฤษ
วิชาที่สอน
อังกฤษ
Page  12