ทำเนียบผู้บริหาร
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางวาสนา สมวรรณ
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้น
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางฐิติยา จันทร์น้อย
ตำแหน่ง ึครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางอรอนงค์ ชาญรอบ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางกาญจนาพร สังขรัตน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
ประวัติศาสตร์
นางสาวกมลวรรณ ฝั้นจะขา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
ศาสตร์พระราชา
นางสาวเสาวมล จันแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวน้ำผึ้ง เมฆดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษาฯ
นางฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
ศิลปะ
วิชาที่สอน
ศิลปะ
นางสาวณัฐวีร์ ชาญเชี่ยว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวพรปวีณ์ สังฆานาคิน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
Page  123