ทำเนียบผู้บริหาร
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
นายมานพ เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้น
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษาฯ
นางสาวสมจิต ห่อทอง
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษาฯ
นางสาวณัฏฐาภรณ์ กัสโก
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
อังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวพัชรนา คงมาลัย
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
อังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา ทองขาว
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/1
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
อังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวสันถวันท์ พยาเลี้ยง
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/1
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
นาฏศิลป์
วิชาที่สอน
นาฏศิลป์
นางสาวเพ็ญพักตร์ สมัครเขตรการ
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/1
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวรัชนก พรรณนนท์
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/2
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษาฯ
นางสาวนิสิตา บัวจันทร์
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวสุนิษา บัวสง
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
Page  123