ทำเนียบผู้บริหาร
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวนวรัตน์ ศรีทอง
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
พลศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวกาญจนา นมัสโก
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางวริศรา จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
นิเทศการสอนและพัฒนาหลักสูตร
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางกาญจนาพร สังขรัตน์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
ประวัติศาสตร์
นางทัศนีย์ วงษ์ท่าเรือ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
เคมี
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวสันถวันท์ พยาเลี้ยง
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/1
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
นาฏศิลป์
วิชาที่สอน
นาฏศิลป์
นางสาวภาวิณี ใหม่นทีกุล
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
วิชาที่สอน
คอมพิวเตอร์