ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
นางกัญญา สถาพรวจนา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวศุจีภรณ์ แก้วเทพ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ประถมศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางวริศรา จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
นิเทศการสอนและพัฒนาหลักสูตร
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวฤทัยรัตน์ เวียงจันดา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางพรนภา อนันตสุรกาจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางณัฐินี ภูคงน้ำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวขวัญข้าว ชุ่มเกษรกูลกิจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวลลิตา สาสนทาญาติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวอังคณา ทองสม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวสุกัญญา ชาซิโย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
จิตวิทยา
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
Page  12