ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
นางวริศรา จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
นางสาวฤทัยรัตน์ เวียงจันดา
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.2/10
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวลลิตา สาสนทาญาติ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.1/9
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
นางสาวศุจีภรณ์ แก้วเทพ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.3/2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ประถมศึกษา
นางณัฐินี ถวิลไพร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.3/3
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ประถมศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางรุ่งทิพย์ มาทะวงษ์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.3/9
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวพรประภา กุลบุตร
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป. 4/11
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
นางสาวสุกัญญา ซาซิโย
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.5/2
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ
นางกัญญา สถาพรวจนา
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.5/9
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
นางฐิติยา จันทร์น้อย
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.6/9
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
Page  12