ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
นางสาวเสาวมล จันแก้ว
ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ป.5/7
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวสุนันทา จันทร์ชูกลิ่น
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางฝนจิตา กาฬดิษย์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.2/7
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
นิเทศการศึกษา
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางปิติพร หาญกร
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.1/2
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
นิเทศการศึกษา
นางสาวทัศนีย์ เอกมาตย์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.3/4
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ประถมศึกษา
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางชลทิชา นาคสกุล
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.3/5
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
คบ.
วิชาเอก
เทคโนโลยีทางการศึกษา
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางศิริเพ็ญ ได้พร
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.3/7
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวฤชุทัย เนยเขียว
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.4/7
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
นางชัยรัตน์ เต้นปักษี
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.5/5
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวศิริพร อินไธสง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
Page  12