ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ
นางสาวสมจิต ห่อทอง
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษาฯ
นางนันท์นภัส ศรีประเทศ
ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงบประมาณ
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
นางสาวกมลวรรณ ฝั้นจะขา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
ศาสตร์พระราชา
นางนันท์นภัส ศรีประเทศ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ประวัติศาสตร์
นางกาญจนาพร สังขรัตน์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
ประวัติศาสตร์
นางสาวสิรินทร์ สายบัวไย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา ฯ
นายมานพ เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
สังคมศึกษาฯ
วิชาที่สอน
สังคมศึกษาฯ
นางสาวณิชา เทียนลำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สังคมศึกษา ฯ
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา ฯ
นางสาวรัชนก พรรณนนท์
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/2
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษาฯ
นางวันดี สุรภีสัก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
การศึกษานอกระบบ
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา ฯ
Page  12