ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ
นางนันท์นภัส ศรีประเทศ
ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงบประมาณ
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
นางกาญจนาพร สังขรัตน์
ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
ครูประจำชั้น ป.6/4
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา
นางวันดี สุรภีสัก
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.2/8
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา
นางสาวอัญชลี สุกใส
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การศึกษาพิเศษ
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา
นางสาวสมกุลวีร์ นุกันหา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสายชั้น ป.2
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา
นางหัตถยาภรณ์ เนินทอง
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.1/11
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
นางมาลิวรรณ บุญญานุวัตร์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.3/8
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ศิลปะ
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา
นางยุพิน จิตรจำนงค์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.3/10
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา
นางศศินันท์ ศรีอาษา
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป. 4/9
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา
นางประไพศรี เนาวบุตร
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป. 4/10
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
นิเทศการศึกษา
Page  12