ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
นางอรอนงค์ ชาญรอบ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวพัชรินทร์ พุทธา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางศิริรัตน์ สุขสบาย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวพรประภา กุลบุตร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวเมทินี แซ่ตัง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์-เคมี
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางทัศนีย์ วงษ์ท่าเรือ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
เคมี
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวเพ็ญพักตร์ สมัครเขตรการ
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/1
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางเขมิกา เจริญรุ่งกิจวัฒน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
เคมี
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวกานต์สุดา แก้วมีสี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวสุนิษา บัวสง
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
Page  12