ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
นางทัศนีย์ วงษ์ท่าเรือ
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ป.1/5
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
เคมี
นายเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
กศ.ม.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
นางเขมิกา เจริญรุ่งกิจรัตน์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.1/8
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
เคมี
นางอรอุษา ภักดีพงษ์
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
นางสาวพัชรินทร์ พุทธา
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.3/11
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
วท.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางศิริรัตน์ สุขสบาย
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ป.4/2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นายจรัญ เค้าหัน
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.5/10
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
วท.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวเมทินี แซ่ตัง
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวกานต์สุดา แก้วมีสี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.6/5
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางอรอนงค์ ชาญรอบ
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
Page  12