ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
นางจุตินภา เผ่าอินจันทร์
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
นายทวี เนื่องอาชา
ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
นางจิตรลดา เพ็ชรแก้ว
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นายอรรถวิทย์ อังคารชุน
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.2/3
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นายเมธี สุระชัย
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ครูประจำชั้น ป.2/4
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวณัฐรดา จันทรา
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.1/4
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
นางสาวนิศา สายมณี
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.1/3
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
นางวิเวียน คชฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.1/1
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
นางสาวสุกัญญา ดอนเสนา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานเลขานุการส านักอ านวยการ
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวอัญชลี ศรีจุลฮาด
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานโภชนาการโรงเรียน
ครูประจำชั้น ป.3/1
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
Page  12