ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
นายเมธี สุระชัย
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางจุตินภา เผ่าอินจันทร์
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางวิเวียน คชฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวณัฏฐาภรณ์ กัสโก
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
อังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวณัฐรดา จันทรา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวอัญชลี ศรีจุลฮาด
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางจิตรลดา เพ็ชรแก้ว
ตำแหน่ง ครู
ประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวพัชรนา คงมาลัย
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
อังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวณิศา สายมณี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวจรัญ พลไทย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
Page  123