ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
นางสาวลลิตา เพชรจอม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.
วิชาเอก
นาฎศิลป์
วิชาที่สอน
นาฎศิลป์
นางสาวสันถวันท์ พยาเลี้ยง
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/1
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
นาฏศิลป์
วิชาที่สอน
นาฏศิลป์
นายปณิธาน นิลวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
ศิลปะ
วิชาที่สอน
ดนตรีไทย
ว่าที่ร้อยตรีเทพประทาน ช่างสาน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
ศิลปะ
วิชาที่สอน
ดนตรีสากล
นายชูสกุล ซื่อแท้
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ศิลปะ
วิชาที่สอน
ศิลปะ
นายกังวาฬ เศรษฐถาวร
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ดนตรีศึกษา
วิชาที่สอน
ดนตรี
นายนิติวัฒน์ ปานมา
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2
วิชาเอก
ดนตรี
วิชาที่สอน
ดนตรีสากล
นางฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
ศิลปะ
วิชาที่สอน
ศิลปะ
นายปารณัท โสนน้อย
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศป.บ.
วิชาเอก
จิตรกรรม
วิชาที่สอน
ศิลปะ
นายบุญฤทธิ์ พรมมา
ตำแหน่ง ครู
วิชาเอก
ศิลปะ
วิชาที่สอน
ดนตรีสากล