ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
นางสาวสันถวันท์ พยาเลี้ยง
ตำแหน่ง ครู หัวหน้าหมวดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
ครูที่ปรึกษา ม.5/1
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
นาฏศิลป์
ว่าที่ ร.ต. เทพประทาน ช่างสาน
ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานอาคารสถานที่
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
ศศ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
ดนตรีศึกษา
วิชาที่สอน
ดนตรีสากล
นางสาวลลิตา เพชรจอม
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูพิเศษสายชั้น ป .2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ
วิชาเอก
นาฏศิลป์ไทย
วิชาที่สอน
นาฎศิลป์
นายชูสกุล ซื่อแท้
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ศิลปกรรม
วิชาที่สอน
ศิลปะ
นางฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทอง
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศ.ม.
วิชาเอก
ทฤษฎีศิลป์
วิชาที่สอน
ทัศนศิลป์
นายปณิธาน นิลวงศ์
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ดนตรีไทย
วิชาที่สอน
ดนตรีไทย
นายปารณัท โสนน้อย
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วิชาเอก
จิตรกรรมสากล
วิชาที่สอน
ศิลปะ
นายชาติชาย จบหิมเวศน์
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
การศึกษา
ปริญญาตรี
นายนิติวัฒน์ ปานมา
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูที่ปรึกษา ม.1/2
การศึกษา
ปริญญาตรี