ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวนวรัตน์ ศรีทอง
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
พลศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ สุวินัย
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
สุขศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายโอภาส ชาวหงษา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วิชาเอก
สุขศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
นางบวรรัตน์ เหมือนเนื้อทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สุขศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา, IS
นางสาวศรุตยา โสคำภา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สุขศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายวิชัย ฤกคะมาตย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สุขศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายนิรันดร์ ฤดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
วท.บ.
วิชาเอก
นันทนาการ
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวปัณชนิต จันทร์สิงห์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การจัดการสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายวีรยุทธ ยืนยาว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ
วิชาเอก
พลศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุระปรีชา ทองลา
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
Page  12