ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวนวรัตน์ ศรีทอง
ตำแหน่ง ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
ครูพิเศษสายชั้น ป .2
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
พลศึกษา
นายวิชัย ฤกคะมาตย์
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
กศ.ม.
วิชาเอก
พลศึกษา
วิชาที่สอน
พลศึกษา
นายนิรันด์ ฤดี
ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
วท.บ.
วิชาเอก
นันทนาการ
วิชาที่สอน
พลศึกษา
นางสาวศรุตยา โสคำภา
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.
วิชาเอก
พลศึกษา
วิชาที่สอน
พลศึกษา
นางสาวบวรรัตน์ เหมือนเหนือทอง
ตำแหน่ง ครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
วิชาที่สอน
การงานอาชีพ
นางสาวปัณชนิต จันทร์สิงห์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.
วิชาเอก
สุขศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษา
นายโอภาส ชาวหงษา
ตำแหน่ง ครู(พนักงานราชการ)
ครูที่ปรึกษา ม.1/1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
วท.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิชาที่สอน
พลศึกษา
นางสาวศรุตา มณีโชติ
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป .2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วิชาเอก
การจัดการทั่วไป
วิชาที่สอน
ว่ายน้ำ
นายสุระปรีชา ทองลา
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
ว่ายน้ำ,ลูกเสือ
นายสุรชัย จันทรศิริ
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วิชาเอก
พลศึกษา
วิชาที่สอน
พลศึกษา
Page  12