ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายสถาพร พันธุ์รัตน์
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูที่ปรึกษา ม.2/2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
บธ.บ.
วิชาเอก
การบริหารการจัดการทั่วไป
วิชาที่สอน
คอมพิวเตอร์
Page  12