ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสนับสนุนการสอน
นางวัฒนา ผลกล่ำ
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/ธุรการ
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วุฒิการศึกษา
ปวส.
วิชาเอก
การตลาด
นางสาวมาลาพรรณ เพชรอยู่
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/ธุรการ
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วุฒิการศึกษา
ม.6
วิชาเอก
ศิลป-ภาษา
นางทองฮง นิ่มสอาด
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/โรเนียว
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.6
นางสาวขนิษฐา พงษ์พนัส
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/พี่เลี้ยง
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วุฒิการศึกษา
ปวช.
วิชาเอก
การตลาด
นางปราณีต ศรีทอง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/พี่เลี้ยง
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วุฒิการศึกษา
ปวส.
วิชาเอก
เกษตร
นางสมศรี สว่างหล้า
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/พี่เลี้ยง
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.4
นางคำล้วน ผาบราช
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/พี่เลี้ยง
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.4
นายวัลลภ แจ่มเพ็ญ
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/พี่เลี้ยง
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.6
นางบุญมา เฉลย
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/แม่บ้าน
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษา
ม.๓
นางยุพิน พลิกนุช
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/แม่ครัว
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.4
Page  123