ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสนับสนุนการสอน
นางปราณีต ศรีทอง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/พี่เลี้ยง
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วุฒิการศึกษา
ปวส.
วิชาเอก
เกษตร
นางสมศรี สว่างหล้า
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/พี่เลี้ยง
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.4
นางคำล้วน ผาบราช
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/พี่เลี้ยง
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.4
นายวัลลภ แจ่มเพ็ญ
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/พี่เลี้ยง
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.6
นางบุญมา เฉลย
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/แม่บ้าน
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษา
ม.๓
นางยุพิน พลิกนุช
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/แม่ครัว
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.4
นางจิราภรณ์ ไชยลาม
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/แม่ครัว
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษา
ม.๓
นายสุเทพ จูเทศ
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/ยาม
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.4
นางรุ่งทิพย์ บุญมี
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/พี่เลี้ยง
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษา
ม.๓
นางสาวมัณยาภา แซ่ฟุ้ง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/คนสวน
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.6
Page  12