ทำเนียบผู้บริหาร
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นายทวี เนื่องอาชา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นายธนพล เกษมสุนทรวัชระ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
วิทยาการคำนวณ
นายชูสกุล ซื่อแท้
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ศิลปะ
วิชาที่สอน
ศิลปะ
นายวสันต์ จำปาพันธ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา ฯ
นางสาวดุจเดือน แสงศร
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวมูนีเร๊าะ เต๊ะแต
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวสุนิษา บัวสง
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา ฯ
นางสาวนารีรัตน์ ผ่องด้วง
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วิชาเอก
ภาษาจีน
วิชาที่สอน
ภาษาจีน
นางสาวจรัสเพชร จอกทอง
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
พลศึกษา
วิชาที่สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
Page  12