ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
นางสาวพรธิภา เกื้อกุดลิง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวพรทิพย์ เทียมพักตร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวนูรีฮัน มาน๊ะ
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวพรปวีณ์ สังฆานาคิน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวสายธาร ตาทุมวัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวณัฐวีร์ ชาญเชี่ยว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวทัศสณีย์ เดชนิ่ม
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/2
วิทยฐานะ
คศ.1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
Page  12