ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
นางสาวสุกัญญา ซาซิโย
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.5/2
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ
นางกัญญา สถาพรวจนา
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.5/9
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
นางนงลักษณ์ สวยกลาง
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.5/11
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
จิตวิทยาการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางฐิติยา จันทร์น้อย
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.6/9
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางพรนภา อนันตสุรกาจ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.6/10
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
นิเทศการศึกษาเเละพัฒนาหลักสูตร
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวทัศสณีย์ เดชนิ่ม
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษา ม.3/2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวสายธาร ตาทุมวัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางศศิกาญจน์ สังข์พิชัย
ตำแหน่ง ครู(พนักงานราชการ)
ครูประจำชั้น ป.2/5
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วิชาเอก
การจัดการทั่วไป
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวนูรีฮัน มาน๊ะ
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูประจำชั้น ป.2/11
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวนารีรัตน์ ไชยโชติ
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูประจำชั้น ป. 4/8
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
วท.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
Page  123