ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
นางพรนภา อนันตสุรกาจ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.6/10
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
นิเทศการศึกษาเเละพัฒนาหลักสูตร
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวทัศสณีย์ เดชนิ่ม
ตำแหน่ง ครู เป็นรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา ม.3/2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวสายธาร ตาทุมวัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวนูรีฮัน มาน๊ะ
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูประจำชั้น ป.2/11
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวนารีรัตน์ ไชยโชติ
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูประจำชั้น ป. 4/8
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
วท.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
Page  12