ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
นายวุฒิพงศ์ สุสินธุ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.6/3
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.
วิชาเอก
การสอนคณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวกาญจนา นมัสโก
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.6/7
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวรุจิรา สายสุข
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.6/11
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
กศ.ม.
วิชาเอก
หลักสูตรและการสอน
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวนิสิตา บัวจันทร์
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานงบประมาณ, ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา ม.6/1
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางเจนจิรา ประเสริฐสุข
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป.1/10
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ค.ม.
วิชาเอก
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
นางสาวมูนีเร๊าะ เต๊ะแต
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นางสาวดลพร เที่ยงธรรม
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น มัธยม
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
นายกำธร ผิวหอม
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น มัธยม
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร์
Page  12