ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ
นางหัตถยาภรณ์ เนินทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
สังคมศึกษา ฯ
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา ฯ
นางมาลิวรรณ บุญญานุวัตร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ศิลปะ (งานประดิษฐ์)
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา ฯ
นายวสันต์ จำปาพันธ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา ฯ
นางสาวน้ำผึ้ง เมฆดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษาฯ
นายฝัยรุดดีน เจ๊ะเฮ็ง
ตำแหน่ง ครู
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษาฯ
นายศักรินทร์ อั้นประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วิชาเอก
บรรณารักษ์
นางสาวนารีรัตน์ ไชยโชติ
ตำแหน่ง ครู
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา ฯ และประวัติศาสตร์
นายณฐพัชธ์ คำหมาย
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/1
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษาฯ
นางสาวรังสินี อบชัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
ประวัติศาสตร์
นางสาวกมลชนก บัวอุไร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา
Page  12