ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ
นางสาวสมจิต ห่อทอง
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษา ม.1/1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
กศ.ม.
วิชาเอก
จิตวิทยาแนะแนว
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา
นางสาวรัชนก พรรณนนท์
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษา ม.5/2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา
นายวสันต์ จำปาพันธ์
ตำแหน่ง ครู(พนักงานราชการ)
ครูประจำชั้น ป.6/6
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
หน้าที่พลเมือง
นางสาวสุนิษา อ่อนคง
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
คณิตศาสตร์
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา
นายฝัยรุดดีน เจ๊ะเฮ็ง
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์
นายจิรายุทธ คำหมาย
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูที่ปรึกษา ม.6/1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
สังคมศึกษา
วิชาที่สอน
สังคมศึกษา
Page  12