ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
นางสาวเพ็ญพักตร์ สมัครเขตรการ
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินโรงเรียน
ครูที่ปรึกษา ม.4/1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวสุนิษา บัวสง
ตำแหน่ง ครู
ครูวิทยาศาสตร์
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวดุจเดือน แสงศร
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูประจำชั้น ป.2/9
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นายธวัชชัย อบสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป .3
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางวิไลลักษณ์ เธียรวรรณ
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูประจำชั้น ป.5/3
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์เคมี
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวมุทิตา ศิลารักษ์
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูที่ปรึกษา ม.2/2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ชีววิทยา
นางสาวสิริลักษณ์ มั่นคง
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูประจำชั้น ม.4/1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
Page  12