ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
นายจรัญ เค้าหัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
คศ.1
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
นางสาวมุทิตา ศิลารักษ์
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/1
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
Page  12