ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจรัญ พลไทย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานเลขานุการส านักอำนวยการ
ครูพิเศษสายชั้น ป .3
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวรุ่งอรุณ โชติสาร
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป. 4/3
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางนริสา บุญช่วยเหลือ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป. 4/4
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
ศษ.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวศิริพันธ์ สาระรัตน์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ป. 5/4
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวพัชรนา คงมาลัย
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษา ม.2/1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
ว่าที่ ร.ต. หญิงนาตยา ทองขาว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษา ม.3/1
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวณัฎฐาภรณ์ กัสโก
ตำแหน่ง ครู
ครูที่ปรึกษา ม.6/2
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุภาภรณ์ วรวิวัฒน์
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
การศึกษา
ปริญญาตรี
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุรีย์รัตน์ พิมพะชัย
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูประจำชั้น ป.5/1
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.
วิชาเอก
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
นางสาววราภรณ์ สงกูล
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
Page  12