ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสนับสนุนการสอน
นางนาถทิพา พุทธิรานนท์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/แม่ครัว
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษา
ม.๓
นางยุพิน พลิกนุช
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/แม่ครัว
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.4
นางวราภรณ์ ทองอ่อน
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/แม่ครัว
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.4
นางจิราภรณ์ ไชยลาม
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/แม่ครัว
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษา
ม.๓
นางสาวน้ำหนึ่ง แตงแก้ว
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/แม่ครัว
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.6
นางสาวนิชานันท์ รุ่งเพชร
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/แม่ครัว
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.6
นายสุเทพ จูเทศ
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/ยาม
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.4
นายณรงค์ พิมพ์แพทย์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/ช่างไม้
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษา
ม.๓
นางรุ่งทิพย์ บุญมี
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/พี่เลี้ยง
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษา
ม.๓
นางสาวมัณยาภา แซ่ฟุ้ง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/คนสวน
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.6
Page  123