ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสนับสนุนการสอน
นางจิราภรณ์ ไชยลาม
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/แม่ครัว
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษา
ม.๓
นางสาวนิชานันท์ รุ่งเพชร
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/แม่ครัว
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.6
นายสุเทพ จูเทศ
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/ยาม
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.4
นางรุ่งทิพย์ บุญมี
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/พี่เลี้ยง
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
วุฒิการศึกษา
ม.๓
นางสาวมัณยาภา แซ่ฟุ้ง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว/คนสวน
การศึกษา
ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา
ป.6
Page  123