ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
นางสาวสุภาพร ธานา
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูที่ปรึกษา ม.5/2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
Page  123