ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
นางสาวนูรีฮัน มาน๊ะ
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูประจำชั้น ป.2/11
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวนารีรัตน์ ไชยโชติ
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูประจำชั้น ป. 4/8
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
วท.บ.
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
นางสาวสุภาพร ธานา
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูที่ปรึกษา ม.5/2
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาไทย
วิชาที่สอน
ภาษาไทย
Page  123