ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
นางสาววราภรณ์ สงกูล
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
ว่าที่ ร.ต. หญิงศศิวิมล จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
Miss. Eva Rosell San Diego
ตำแหน่ง Teacher
Class: Prathom 3/1-3/6
การศึกษา
Bachelor in Business Teacher Education
วิชาเอก
Major in Business Technology 2006-2010
วิชาที่สอน
Math
Mr. Geoffrey Ferrando Ramiro
ตำแหน่ง Teacher
Class: Prathom 2
การศึกษา
Holy Cross of Davao College
วิชาที่สอน
English Conversation
Mrs. AlonaBasilio Angeles
ตำแหน่ง Teacher
Class: Prathom 2/1- 2/4
การศึกษา
Master of Arts in Educational Management.
วิชาที่สอน
Subject: Science and Health
Ms. Melanie BalmesAsi
ตำแหน่ง Teacher
Class: Prathom 3/1-3/6
การศึกษา
Bachelor of Science in Secondary Education
วิชาเอก
Major in Mathematics
วิชาที่สอน
Subject: English
Mrs. Sharon Rose Morete Ramiro
ตำแหน่ง Teacher
Class: Prathom 3/1-3/6
การศึกษา
Bachelor in Elementary Education
วิชาเอก
Major in English.
วิชาที่สอน
Science and Social
Miss Rosilou Laurente Bentaculo
ตำแหน่ง Teacher
Class:Prathom 4/1-4/6
การศึกษา
Bachelor of Secondary Education English.
วิชาเอก
Secondary Education English.
วิชาที่สอน
Subject: English
Miss Alisa Legaspi Lacsa
ตำแหน่ง Teacher
Class: Prathom 6/1-6/6
การศึกษา
Laloua Baptist Institute BS. Theology 2004-2009
University of the East Int’l Studies 2007-2011
วิชาที่สอน
Subject: Science and Social
Mr. Fabian Cajipe Liwag
ตำแหน่ง Teacher
Class: Prathom 5/1-5/6
การศึกษา
College New Era University
วิชาเอก
English
วิชาที่สอน
Subject: English
Page  12345