ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
นางสาววราภรณ์ สงกูล
ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ
Miss. Eva Rosell San Diego
ตำแหน่ง Teacher
Class: Prathom 3/1-3/6
การศึกษา
Bachelor in Business Teacher Education
วิชาเอก
Major in Business Technology 2006-2010
วิชาที่สอน
Math
Mr. Geoffrey Ferrando Ramiro
ตำแหน่ง Teacher
Class: Prathom 2
การศึกษา
Holy Cross of Davao College
วิชาที่สอน
English Conversation
Mrs. AlonaBasilio Angeles
ตำแหน่ง Teacher
Class: Prathom 2/1- 2/4
การศึกษา
Master of Arts in Educational Management.
วิชาที่สอน
Subject: Science and Health
Ms. Melanie BalmesAsi
ตำแหน่ง Teacher
Class: Prathom 3/1-3/6
การศึกษา
Bachelor of Science in Secondary Education
วิชาเอก
Major in Mathematics
วิชาที่สอน
Subject: English
Mrs. Sharon Rose Morete Ramiro
ตำแหน่ง Teacher
Class: Prathom 3/1-3/6
การศึกษา
Bachelor in Elementary Education
วิชาเอก
Major in English.
วิชาที่สอน
Science and Social
Miss Rosilou Laurente Bentaculo
ตำแหน่ง Teacher
Class:Prathom 4/1-4/6
การศึกษา
Bachelor of Secondary Education English.
วิชาเอก
Secondary Education English.
วิชาที่สอน
Subject: English
Miss Alisa Legaspi Lacsa
ตำแหน่ง Teacher
Class: Prathom 6/1-6/6
การศึกษา
Laloua Baptist Institute BS. Theology 2004-2009
University of the East Int’l Studies 2007-2011
วิชาที่สอน
Subject: Science and Social
Mr. Fabian Cajipe Liwag
ตำแหน่ง Teacher
Class: Prathom 5/1-5/6
การศึกษา
College New Era University
วิชาเอก
English
วิชาที่สอน
Subject: English
Miss Loreta Fuertes Nacorda
ตำแหน่ง Teacher
Class: Prathom 6/1-6/6
การศึกษา
Bachelor of Seconday Education
วิชาเอก
major in General Science.
วิชาที่สอน
Subject: English
Page  12345