คัดเลือกนักเรียนห้องปกติ
ปฏิทินกิจกรรม
คัดเลือกนักเรียนห้องปกติ

คัดเลือกนักเรียนห้องปกติ จับฉลาก เวลา 9.00 น. ตามนาฬิกาโรงเรียน

ณ สถานที่โรงเรียนราชวินิต 

และประเภทห้องเรียนบกพร่องทางการได้ยิน (ทดสอบความพร้อม)