ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
โครงการธารน้ำใจสู่โรงเรียนที่ขาดแคลน
วันที่ : 22 มิถุนายน 2562
รายละเอียดย่อ :
โครงการธารน้ำใจสู่โรงเรียนที่ขาดแคลน กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
รายละเอียด :

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

     โครงการธารน้ำใจสู่โรงเรียนที่ขาดแคลน กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

     กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย
 
     ๑.โรงเรียนราชวินิต
ผอ.ดร.สุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร  ๒.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  ผอ.จิราพงศ์  จุติธนเสฏฐ์  ๓.โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ผอ.ดร.เทพฤทธิ์  ยอดใส  ๔.โรงเรียนราชวินิต บางเขน  ผอ.ชวิศ  จิตปุณยพงศ์. ๕.โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  ผอ.เมตตา  ศิริรัตน์. ๖.โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ  ผอ.สันติพงศ์  ชินประดิษฐ  ๗.โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ผอ.พรปวีณ์  แสนสุข  ๘.โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ผอ.ดร.ชาคริส  ภู่งาม  ๙.โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   ผอ.พยุง  ศรันยูญาติวงศ์