ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
ทำบุญตักบาตรวันพระ
รายละเอียด :

โรงเรียนราชวินิตได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันพระจำนวน ๙ รูป เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ณ ห้องประชุมสายฝน