ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
วันที่ : 11 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดย่อ :
โรงเรียนราชวินิต จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนืื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๑๑ กรกฎาคม - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒