ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
"เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน"
รายละเอียด :

งาน "เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน"

กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์การแสดงโรงเรียนราชวินิต ชื่อชุดการแสดง "แสงแห่งพระบารมี"

อำนวยการแสดงโดย ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต

ผู้ฝึกซ้อม : นางสาวสันถวันท์  พยาเลี้ยง และนางสาวลลิตา   เพชรจอม

รายชื่อนักแสดง

๑. เด็กหญิงลาภิสรา โพธิ์งาม  ป. ๕/๗

๒. เด็กหญิงลภัสรดา โพธิ์งาม  ป.๕/๗

๓. เด็กหญิงพัทธนันท์  คุ้มอำรุง ป.๕/๓

๔.  เด็กหญิง ชนิกานต์ ชุมเกษียร ป.๕/๕

๕. เด็กหญิง ฉัตรจุฑา สหนาวิน ป.๕/๕

๖.  เด็กหญิง สุธิดา อภัยรัตน์ ป.๕/๓