ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
การสอบเข้าป.1 ห้อง MEP. ปี 2561
รายละเอียด :

ยอด ห้อง MEP (24 กพ 61)
เด็กสมัคร 592
มาสอบ 576 คิดเป็นร้อยละ 97
ขาดสอบ 16 คิดเป็นร้อยละ 3