ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดย่อ :
การทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบส่วนกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 ปีการศึกษา 2560