ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนภาคฤดูร้อน
วันที่ : 02 เมษายน 2561
รายละเอียดย่อ :
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนภาคฤดูร้อน เป็นการปรับพื้นฐานนักเรียนที่เข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง 6 ระหว่างวันที่ 2-27 เมษายน 2561