ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
กิจกรรมเสริมศักยภาพฯ
รายละเอียด :

เป็นการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนในช่วงปิดเทอม ระหว่างวันที่ 11-26 ตุลาคม 2561