ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดย่อ :
การสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนราชวินิต วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561