ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ( MEP English day Camp )
วันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดย่อ :
โรงเรียนจัดโครงการห้องเรียน MinI English Program เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการเรียนการการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียนที่่เข้าร่วมโครงการห้องเรียน MEP ทุกระดับชั้นได้แสดงความสามารถและศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน