ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
โครงการธารน้ำใจสู่โรงเรียน ตชด.วิจิตรวิทยาคาร อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดย่อ :
กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการธารน้ำใจสู่โรงเรียน ตชด.วิจิตรวิทยาคาร บ้านปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561