ภาพกิจกรรม
หมวดหมู่
งานราชวินิตร่วมใจ 61
วันที่ : 22 ธันวาคม 2561
รายละเอียดย่อ :
พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิดดามาตุเสด้จเป็นองค์ประธานในงานราชวินิตร่วมใจ 61