คุยกับ ผอ.

     วิสัยทัศน์ของโรงเรียน


COMPONENTS

  ทำเนียบบุคลากร

  ระเบียบการ

  การจัดการเรียนรู้

  ห้องเรียนพิเศษ

  Garden School

  The Important Life

  ธนาคารแห่งคุณธรรม

  ซื้อได้ขายเป็น

 หาความรู้ในโลกกว้าง

 การจัดการเรียนร่วม

  ห้องเรียน ICT

  คณิตศาสตร์ เป็นอังกฤษ

  ห้องปฏิบัติการ

    DOWNLOADs

  ขอใบรับรอง

  อแก้ไขหลักฐาน

  ขอย้ายนักเรียน

  แบบบันทึกข้อความ

     WEBBOARD

     Link น่าสนใจ


 


ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ
การเรียนการสอนแบบ e-learning LMS
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA

E-BOOK
ห้องเรียนทันข่าว
นวัตกรรมทางการศึกษา

การเรียนการสอนด้วย ICT
ภาษาไทย ภาษาทอง
สารานุกรมสำหรับเยาวชน

สาระจาก สหวิชา.com

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
45
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ทัศนศิลป์
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

          โรงเรียนราชวินิต ถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช คำว่า
"ราชวินิต" เป็นนามพระราชทาน ความหมายว่า "สถานที่อบรม
กุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดี ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ"
พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารถที่จะจัดตั้งโรงเรียนราช
อุปถัมภ์ ณ บริเวณสวนเพาะชำ วังสวนกุหลาบ จำนวน 6 ไร่ ทรง
ให้สำนักพระราชวังจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ ระดับประถมศึก
ษา รับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานข้าราชการสำนักพระราชวัง โดย
ไม่เก็บค่าเล่าเรียน ขอครูจากกระทรวงศึกษาธิการมาช่วยทำ
การสอน ใช้งบประมาณจากสวัสดิการของกองมหาดเล็ก สำนัก
พระราชวัง จำนวน 1,000,000 บาท สร้างอาคารเรียน

          เมื่อ ฯพณฯ ม.ล. ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทราบพระราชประสงค์ จึงรับสนองพระบรม ราชโองการ จัดตั้งโรงเรียนราชวินิต เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2509 เปิดสอนชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 รับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานข้าราชการ สำนักพระราชวัง และของบุคคลทั่วไป โดยมีคุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก

 
          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี เปิดโรงเรียนราชวินิต และพระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ดอกผล เป็นทุนพระราชทาน แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย
         
          ในวโรกาสนี้ได้มี พระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า "ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อ โรงเรียนราชวินิต และมีความพอใจที่ได้ทราบ จากรายงายว่า กระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่ หลายฝ่าย ได้ร่วมมือกันก่อสร้างโรงเรียน และปรับปรุง การศึกษาให้ก้าวหน้าเป็นผลดีต่อตลอดมา
            การศึกษา ของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประถมศึกษาถือว่าอยู่ในขั้น สำคัญ และจำเป็นสำหรับเด็กทุกคน ด้วยเหตุนี้จึงมีพระราช บัญญัติประถมศึกษาขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเล่าเรียนตาม หลักสูตรที่วางไว้ แต่ทั้งนี้ย่อมต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ของครูที่เอาใจใส่ พยายามอบรมบ่อมนิสัย ให้เด็กมีความรู้ มีศีลธรรม เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ต่อไปภายภาคหน้าด้วย"
      
             วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน มาทรงประกอบพิธี เปิดอาคารเรียนหลังที่ 3 และพระราชทานทุนแก่นักเรียนที่เรียนดี
             วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2517 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงประกอบพิธี เปิดอาคารเรียนหลังที่ 4
             วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาทรง
เปิดอาคารเรียนหลังที่ 5, 6 และสระว่ายน้ำ

          วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2534 สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาทรงเปิดอาคารเรียนหลังที่ 9

             วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2536 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระเจ้า วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ

             คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ (2509 - 2535) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คนแรก ได้ริเริ่มพัฒนางานโงเรียนในหลาย ๆ ด้าน อาทิ เช่น จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดให้มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สร้างสระว่ายน้ำ ส่งเสริมการเรียนว่ายน้ำ จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการเรียนการสอน จัดทำหนังสือราชวินิตสาร และประสานงานกับกองทัพภาคที่ 1 ขยายพื้นที่โรงเรียน เป็น 12 ไร่เศษ ดังปัจจุบัน

             นายชัยยุทธ บุณย์สวัสดิ์ (2535 - 2546) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คนที่สองได้ปรับปรุง พัฒนางานของโรงเรียน อาทิ ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ป็นระเบียบ สะอาด สวยงามมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงหลักสูตร คาบเวลาเรียน การจัดตั้งห้องเรียน คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ห้องเรียน ICT จัดทำโทรทัศน์วงจรปิด จัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ปรับปรุงกฎ ระเบียบ วิธีการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติของครูต่อนักเรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุด และจัดสวสัดิการในด้านต่าง ๆ ให้กับครูมากขึ้น

             นางเพ็ญพรรณ ยูวะเวส (2546 - 2549) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต คนที่สามได้ปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียนต่อ ในทุก ๆ ด้าน เช่น การจัดการเรียนการสอน การปรับหลักสูตร การจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Mini English Program การพัฒนาห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งสร้างห้องปฏิบัติการ เพิ่มเติม สร้างระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ทุก ๆ ด้าน

             นางแสงระวี วาจาวุทธ (2549 - 2557) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต ได้พัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงสถานที่ อาคารเรียน บรรยากาศในโรงเรียน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ มีการปรับปรุงและขยายจำนวนห้องให้มีมากขึ้น การเปิดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 เป็นปีแรกที่มีการใช้ การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนา โรงเรียนในทุก ๆ ด้าน จัดให้มีห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักเรียนฝึกประสบการณ์ตรง

             ปัจจุบันโรงเรียนราชวินิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,767 คน ข้าราชการครู 87 คน ครูอาสาสมัคร 70 คน และครูช่วยราชการ 2 คน

โรงเรียนราชวินิต เลขที่ 291/1 ถนนราชสีมา ดุสิต กทม. 10300
โทร. 0-2281-2156 แฟกซ์ 0-2282-9828                 
info@rachawinit.ac.th