ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต ให้การต้อนรับคณาจารย์ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียด :

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต
ให้การต้อนรับคณาจารย์ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บข้อมูลจากผู้บริหาร ครู นักเรียน
ด้วยสภาการศึกษา ดำเนินการโครงการติดตามและดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ : ช่วงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒