ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
กิจกรรมอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย เทิดไท้องค์ราชา พัฒนาทักษะชีวิต
รายละเอียด :

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
ตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย เทิดไท้องค์ราชา
พัฒนาทักษะชีวิต ประสานการจัดกิจกรรมโดย
ดร.ธนารัชต์ สมคเณ ประธานอนุกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
ของคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรม ครั้งที่ ๒ ของเขตตรวจราชการส่วนกลาง จัดขึ้นที่หอประชุมท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โดยท่าน นายสมศักดิ์ แสวงการ ผอ.โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์
ท่าน ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เป็นประธานในพิธี
โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ประกอบด้วย
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) จำนวน ๓๑๐ คน จาก ๓ โรงเรียน คือ

๑. โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์
๒. โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคาร)
๓. โรงเรียนราชวินิต