ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่
กิจกรรมห้องสมุดหรรษา ก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสัมพันธ์น้องพี่สู่อาเซียน
รายละเอียด :

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต
เป็นประธานในงานนิทรรศการ” กิจกรรมห้องสมุดหรรษา ก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสัมพันธ์น้องพี่สู่อาเซียน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
กิจกรรมในวันนี้เป็นการบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในกิจกรรมนั้นประกอบด้วยฐานกิจกรรม ๑๐ ประเทศอาเซียน ฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และฐานห้องสมุด รวมทั้งหมด ๑๒ ฐานกิจกรรม